Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Rejsy zatokowe na s/y Warszawska Nike

12-21.07.2017

każdego dnia dwa 4-godzinne rejsy 

Marina Gdynia -> Zatoka Gdańska -> Marina Gdynia

40 zł

Zapraszamy wszystkich chętnych na zatokowe rejsy jachtem Warszawska Nike!

To idealna okazja dla tych, którzy chcą spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, a także dla tych, którzy chcieliby spróbować żeglarskiej przygody na morzu, ale boją się wypłynąć od razu na długi rejs. Zapewniamy dużo wiatru, morza i, miejmy nadzieję, słońca.


Na początku...

Zaczniemy w marinie w Gdyni - należy zgłosić się o wybranej godzinie na jacht Warszawska Nike, stojący przy nabrzeżu w marinie jachtowej na wysokości budynku Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Płyniemy!

Kiedy wszyscy już się zaokrętują, wyruszymy w nasz 4-godzinny rejs - w tym czasie będzie okazja poczuć się jak prawdziwi marynarze - postawimy, opuścimy i sklarujemy żagle, dowiemy się co nieco o żeglarstwie, każdy będzie miał też możliwość sam posterować jachtem. 

...i na koniec

W końcu wrócimy na miejsce, z którego wypłynęliśmy, może trochę zmęczeni, ale na pewno szczęśliwi i bogatsi o kolejne doświadczenia. Może ktoś zdecyduje się następnym razem popłynąć na dłużej? 


W rejsie mogą wziąć udział osoby powyżej 10 roku życia.
Jeśli chciałbyś zabrać młodsze dziecko - prosimy o wcześniejszy kontakt!

UWAGA!
Jeśli spełniasz warunki programu "Senior na fali", czyli WSZYSTKIE poniższe:
- masz co najmniej 55 lat
- mieszkasz w Gdyni
- NIE płynąłeś jeszcze na dwa rejsy w tym roku
Wpisz w uwagi do zgłoszenia "SENIOR NA FALI" - naliczymy wtedy zniżkę i wpłata będzie wynosić 15 zł!

Jeśli jesteś seniorem z Gdyni, ale brałeś już udział w dwóch rejsach w tym roku, nadal możesz się zgłosić, ale powinieneś zapłacić 40 zł.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP w terminie 12-21.06.2017 (wprowadzone w dniu 15 maja 2017 r.)

I. Uczestnik
§ 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie przez stronę cwm.edu.pl, zapoznała się z warunkami uczestnictwa w rejsie i je akceptowała.
§ 2. Uczestnik zobowiązuje podpisać na pokładzie przy zaokrętowaniu oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca, wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku do materiałów marketingowych.
Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§ 3. O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora.
§ 4. Cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu.


II. Rezygnacja z udziału w rejsie
§ 5. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora.
§ 6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora.
§ 7. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizator nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
§ 8. W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 9. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.


III. Odwołanie rejsu
§ 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili dokonania zgłoszenia, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem.
§ 11. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanej minimalnej liczby załogi.
§ 12. W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.


IV. Realizacja umowy
§ 13. Uczestnik zobowiązuje się stawić 20 minut przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §7 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.
§ 14. Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa, ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program.
§ 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych.
§ 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie rejsu z powodu:
- działania siły wyższej,
- działania lub zaniechania Uczestnika,
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Ogólnych Warunkach.
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora.
§ 17. Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne, osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny.
§ 18. W przypadku opisanym w § 17 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny.
§ 19. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora.
§ 20. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 22. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Patroni medialni: